หนังสือ เก่งวิทย์คณิต พิชิต STEM & Coding เตรียมอนุบาล เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1) สำหรับเด็ก 2 ปีขึ้นไป
36.00 บาท
40.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือ เก่งวิทย์คณิต พิชิต STEM & Coding เตรียมอนุบาล เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1) สำหรับเด็ก 2 ปีขึ้นไป

 

เนื้อหา :  ในแต่ละเล่มมี 32 กิจกรรม สอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ของ สสวท. ฝึกทักษะการคิดอย่างมีระบบและสอดแทรกพื้นฐานความรู้ STEM& Coding หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และการคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในแต่ละระดับชั้นจะประกอบไปด้วย 2 เล่ม ได้แก่

- หนังสือ เก่งวิทย์คณิต พิชิต STEM & Coding สำหรับเด็ก 2 ปี ขึ้นไป เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

- หนังสือ เก่งวิทย์คณิต พิชิต STEM & Coding สำหรับเด็ก 2 ปี ขึ้นไป เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

 

ตัวช่วยในการสอน :  ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้

1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด

2. บอกชื่อหน่วยกิจกรรม

3. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น

4. ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้

 


ราคา :  เล่มละ 40 บาท ลด 10%
จำนวนหน้า :  32 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม)