หนังสือ เก่งวิทย์คณิต พิชิต STEM & Coding อนุบาล 1 เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2) สำหรับเด็ก 3 ปีขึ้นไป
36.00 บาท
40.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

 

หนังสือ เก่งวิทย์คณิต พิชิต STEM & Coding  สำหรับเด็ก 3 ปี ขึ้นไป เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

 

เนื้อหา :  ในแต่ละเล่มมี 32 กิจกรรม สอดคล้องกับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
              และคณิตศาสตร์ของ สสวท. ฝึกทักษะการคิดอย่างมีระบบและสอดเเทรกพื้นฐาน
              ความรู้ STEM & Coding หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และการคิดเชิง
              คำนวณในระดับปฐมวัย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
              พื้นฐานการคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
              แต่ละระดับชั้นจะประกอบไปด้วย 2 เล่ม ได้เเก่ 

              - หนังสือ เก่งวิทย์คณิต พิชิต STEM & Coding สำหรับเด็ก 3 ปี ขึ้นไป เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)
              - หนังสือ เก่งวิทย์คณิต พิชิต STEM & Coding สำหรับเด็ก 3 ปี ขึ้นไป เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

ตัวช่วยในการสอน :

ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้

  1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด
  2. บอกชื่อหน่วยกิจกรรม
  3. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ  และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น
  4. ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้


ราคา :  เล่มละ 40 บาท ลด 10%
จำนวนหน้า :  32 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink (หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม)