หนังสือ บูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ อนุบาล 2 เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2) สำหรับเด็ก 4 ปีขึ้นไป
36.00 บาท
40.00 บาท
ไม่มีสินค้า / สินค้าหมด
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าเข้ามา
ติดต่อสอบถาม

หนังสือ บูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้  สำหรับเด็ก 4 ปี ขึ้นไป เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

 

เนื้อหา :  บูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ หรับเด็ก 4 ปี ขึ้นไป ในแต่ละเล่มมี 32 กิจกรรม
             ที่สอดคล้องกับ 20 หน่วยการเรียนรู้  และสอดคล้องกับ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ ได้แก่  
             เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติ
             รอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก  พร้อมสอดแทรกทักษะและคำศัพท์มากมาย  เด็กๆ 
             จะได้เรียนรู้ครบ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ทั้ง 2 ภาคเรียน  รวม 40  หน่วย แต่ละระดับชั้น
             จะประกอบไปด้วย 2 เล่ม ได้เเก่ 

              - หนังสือ บูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้  สำหรับเด็ก 4 ปี ขึ้นไป เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)
              - หนังสือ บูรณาการ 4 สาระที่ควรเรียนรู้  สำหรับเด็ก 4 ปี ขึ้นไป เล่ม 2 (ภาคเรียนที่ 2)

ตัวช่วยในการสอน : ในแต่ละเล่มจะมีไกด์ไลน์ ช่วยให้คุณครูหรือผู้ปกครอง สอนเด็กๆ ให้ทำกิจกรรมได้ง่าย 

                          และสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้โดยมีตัวช่วยดังนี้
                          1. ชื่อกิจกรรม และโจทย์ในการทำแบบฝึกหัด
                          2. บอกชื่อหน่วยกิจกรรม
                          3. ในแต่ละหน้าจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ  และมาตรฐาน
                          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยในการทำแผนการสอนได้ง่ายขึ้น
                          4.  ตารางบันทึกกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการการเรียนรู้


ราคา :  เล่มละ 40 บาท
จำนวนหน้า :  32 หน้า

สีพิมพ์ :  Soy Ink