อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

 

 

 

 

รศ. ดร. นันทิยา น้อยจันทร์

 

ดร. พรรณพิลาศ เกิดวิชัย

 

 

 • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ค.บ.ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.ม. (จิตวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

   
  

 

   กองบรรณาธิการและนักเขียน

 

 

 

 

นานานัน

 

กิตติพันธ์  ไชยสาร

 

กติกา บู่ซัน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโทจากคณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศึกษาวุฒิบัตรหลักสูตร “แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ที่จัดโดยสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • มีโอกาสได้ร่วมในกระบวนการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่ปี 2552 
 • ชอบจินตนาการ  เขียนบทความ  และเคยได้รับรางวัลจากผลงานเขียนนิทาน และมีผลงานเขียนนิทานมากมาย
 • กำลังศึกษา ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  หัวข้องานวิจัย
  การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้แบบไร้สาย (Unplugged Coding)เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณของเด็กวัยอนุบาล
 • ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ วิชาโทภาษาตะวันออก
 • ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 


  ศิลปกรรมและคอมพิวเตอร์กราฟิก 

 

 

 

ธัญญรัตน์ บุทธิจักร

 

วรกานต์

 

สุภัชชา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1  เหรียญทองจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ชอบวาดภาพ สร้างสรรค์ตัวละครต่างๆ  และสนใจในด้านการทำการ์ตูนแอนิเมชั่น
 • มีผลงานวาดภาพนิทาน และสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กมากมาย
 • วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • วท.บ.(แอนนิเมชัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

บรรณาธิการบริหาร  รัตนรรท์ ทองทั่ว
หัวหน้ากองบรรณาธิการบริหาร  กิตติพันธ์ ไชยสาร
หัวหน้าแผนกกราฟิก  ธัญญรัตน์ บุทธิจักร